logo
Welkom bij Mayooo's, de webshop met service!
welkom-1542135063-1638534671
gaming-1542135209-1638534689
previous arrow
next arrow

Privacy Policy

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt, hiermee komt de Wet bescherming persoonsgegevens te vervallen.

Privacyverklaring Mayooos’ PC Service

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, op welke manier deze gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Mayooos’ PC Service, gevestigd te Loenensestraat 60,2574 RR Den Haag, KvK 27367542. Mayooos’ PC Service is een Nederlandse webshop, in Den Haag gevestigd, gericht op de verkoop van computer elektronica inclusief reparaties.

PersoonsgegevensMayooos’ PC Service verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Dit houdt in dat wij verantwoordelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening. Mayooos’ PC Service verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als jij een bestelling doet bij Mayooos’ PC Service:

 • – Voor- en achternaam
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres
 • – Bankrekeningnummer

Doeleinden
Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren, reparaties en facturatie zijn deze gegevens nodigen. We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice.

Delen met derden
Mayooos’ PC Service deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij het verwerken van je gegevens. Mayooos’ PC Service blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften en om de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze webwinkel te verbeteren. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Bewaartermijnen
Mayooos’ PC Service bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Uw rechten
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die de Mayooos’ PC Service verwerkt in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te (laten) beperken wanneer;

 • – u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn;
 • – wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, of;
 • – wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten.

Indien en voor zover van toepassing kunt u ook altijd uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw (overige) persoonsgegevens.

Wanneer u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand postadres of een e-mail aan ons zenden via info@mayooospcservice.nl. Geef daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen 24 uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

Bezwaar
Wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Mayooos’ PC Service, dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. Daarmee kunt u tevens de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u het niet eens bent met de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor het indienen van een klacht kunt u de aanwijzingen opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meldplicht datalekken
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat Mayooos’ PC Service met uiterste zorg uw persoonsgegevens verwerkt en uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn opgeslagen, kan het voorkomen dat een datalek zich voordoet. Mocht een datalek zich voordoen bij Mayooos’ PC Service, dan zullen wij eerst nagaan of en in hoeverre er mogelijk sprake is van een hoog risico voor uw rechten en vrijheden. In een dergelijk geval zullen wij dit binnen 72 uur melden aan de AP en zullen wij ook u zo spoedig mogelijk hiervan een melding doen. Wij zullen u in het geval van een datalek ten minste het volgende melden:

 • – het soort inbreuk in verband met uw persoonsgegevens;
 • – de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
 • – de door Mayooos’ PC Service te nemen (en reeds genomen) maatregelen om de gevolgen van de inbreuk te beperken.

Contact
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over ons privacy-beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 06-51954748 via e-mail: info@mayooospcservice.nl